خبر
برخی پزشکان با تجویز داروی خارج از فهرست دارویی، بیماران را سرگردان می‌کنند
۱۰ تیر ۱۴۰۳پگاه حبیبی
برخی پزشکان با تجویز داروی خارج از فهرست دارویی، بیماران را سرگردان می‌کنند

دکتر نازیلا یوسفی دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران عنوان کرد: به پزشکان توصیه می‌کنیم که از تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی کشور پرهیز کنند، چرا که باعث سرگردانی بیماران می‌شود. فهرست رسمی دارویی کشور شامل داروهایی است که اثربخشی و هزینه اثربخشی آن‌ها طی مراحل علمی دقیق در کمیته‌های تخصصی و بر اساس مستندات خارجی و داخلی به اثبات رسیده است و پاسخگوی نیازهای دارودرمانی اغلب بیماران کشور بوده و بر همین اساس، نظام تامین و تدارک دارو در کشور، بر تامین این اقلام دارویی متمرکز است. از پزشکان می‌خواهیم تا زمانی که امکان استفاده از داروهای تایید شده در فهرست رسمی دارویی ایران وجود دارد، داروهای خارج از فهرست که مشمول طی‌شدن روند تأیید و واردات نیستند را تجویز نکنند. بر اساس قانون تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران تخلف محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که پزشکان محترم مقید به انتخاب دارو از فهرست رسمی دارویی ایران باشند.