IRANPHARMA Logo
خبر
کل نیاز ارزی داروی کشور به اندازه یکی از اختلاس‌های اخیر است
۱۴ اسفند ۱۴۰۲پگاه حبیبی
کل نیاز ارزی داروی کشور به اندازه یکی از اختلاس‌های اخیر است

نظام اقتصادی کشور در حوزه دارو نیز مانند بخش‌های دیگر اقتصاد با مشکلات جدی مواجه است به طوری که اثرات منفی آن به صورت کسری ذاتی بودجه حوزه سلامت سال ۱۴۰۳ دیده می‌شود. در بسیاری موارد در رویکردهای اقتصادی شعارگونه عمل می‌کنیم اما در عمل به جای حل مشکل، با برخی برنامه‌ریزی‌های نادرست مثل عوارض صادراتی و اوراق ۳۰ درصدی بانک مرکزی و همچنین افزایش بعضی تصمیمات خلق‌الساعه و مشکوک از یک سو و تداوم تحریم‌ها از سوی دیگر به ساختارهای تولید در کشور ضربه می‌زنیم و باعث افزایش تدریجی تنگناها و فشارها می‌شویم. کل نیاز ارزی برای دارو و تجهیزات حدود ۳.۵ میلیارد است که معادل یکی از اختلاس‌های اخیر است. بنابراین ما اگر رانت ارزی را حذف کنیم، می‌توانیم این شرایط را کنترل کنیم.