گزارش
پلتفرم‌ها در مبحث فروش دارو قابل اعتماد نیستند
۲۳ بهمن ۱۴۰۲پگاه حبیبی
پلتفرم‌ها در مبحث فروش دارو قابل اعتماد نیستند

دکتر محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی مربوط به سکوهای فروش دارو در کشور است. در موضوع پلتفرم ها یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، مباحث مربوط به حریم شخصی و حفظ اطلاعات بیماران است. اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند و سکوهای فروش دارو به هر شکل نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در حال حاضر و با مکانیسم کنونی فروش دارو در پلتفرم‌ها تضمینی برای حفظ این اطلاعات وجود ندارد که این موضوع درتضاد با اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی است. در عرضه و فروش دارو، سوءاستفاده از اطلاعات بیماران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.