مشارکت‌کنندگان رویداد

مشارکت‌کنندگان رویداد
نیک آسا فارمدنیک آسا فارمد
مهام آزما فارمد بین المللمهام آزما فارمد بین الملل
شرکت گیاه کالا بیهقشرکت گیاه کالا بیهق
صنایع بسته بندی داروپات شرقصنایع بسته بندی داروپات شرق
کیمیا الکل زنجانکیمیا الکل زنجان
شرکت زیست فرآیند صنعت صباشرکت زیست فرآیند صنعت صبا
مروارید دارومروارید دارو
هزیمهزیم
منشور طب کوروشمنشور طب کوروش
شرکت آرین کیمیا پویاشرکت آرین کیمیا پویا
آریا پیشرو سگال داروآریا پیشرو سگال دارو
شرکت مهندسی فناوران الماس ماناشرکت مهندسی فناوران الماس مانا
نیکی جی ام بی اچنیکی جی ام بی اچ
داروسازی هما فارمدداروسازی هما فارمد
شرکت بازرگانی جعفر مغرور و شرکاءشرکت بازرگانی جعفر مغرور و شرکاء
نوونوردیسک پارسنوونوردیسک پارس
شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)
سیوان صنعت بارثاواسیوان صنعت بارثاوا
گروه دارویی برکتگروه دارویی برکت
پویان پارس جمپویان پارس جم
اکسیر هیراداکسیر هیراد
مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمانمجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمان
تجهیزآفرینان نوری پارسهتجهیزآفرینان نوری پارسه
نیتا فارمد پارسنیتا فارمد پارس
مان آرتا سلامتمان آرتا سلامت
شرکت مهندسی پیرامون پالایشرکت مهندسی پیرامون پالای
آمیز سازان آریاآمیز سازان آریا
نانو فن شفقنانو فن شفق
تجهیزات اتاق تمیز آشناتکتجهیزات اتاق تمیز آشناتک
گروه مشاورین پایدار راهکار هوشمندگروه مشاورین پایدار راهکار هوشمند
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شرکت داروسازی تهران شیمیشرکت داروسازی تهران شیمی
کاوش طب آینده نگرکاوش طب آینده نگر
لیوژن فارمدلیوژن فارمد
مهندسی یسنا آرمان زندگیمهندسی یسنا آرمان زندگی
بانی کیمیا کالابانی کیمیا کالا
آسان قزوینآسان قزوین
آزما سلول آریاآزما سلول آریا
صنعتگران شیشه آویژه (پیرکس فن)صنعتگران شیشه آویژه (پیرکس فن)
تهران کاوش کلونتهران کاوش کلون
شرکت سیستمهای آزمایشگاهی و پزشکی نورهانشرکت سیستمهای آزمایشگاهی و پزشکی نورهان
کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانیکشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی
مه آراد اکسیرمه آراد اکسیر
آلکان شایان شیمیآلکان شایان شیمی
صنایع یکتا تهویه اروندصنایع یکتا تهویه اروند
کیا گیتی صنعتکیا گیتی صنعت
ویژن پیکویژن پیک
شرکت داروسازی ادیب اکسیرشرکت داروسازی ادیب اکسیر
زرین اورمان داروزرین اورمان دارو
توسعه صنایع دیزلی مبناتوسعه صنایع دیزلی مبنا
زیست فناوری کوثرزیست فناوری کوثر
آویتا زیست فارمدآویتا زیست فارمد
شرکت تضامنی صنایع ماشین سازی نامدار و شرکاءشرکت تضامنی صنایع ماشین سازی نامدار و شرکاء
آزما پاستورنوآزما پاستورنو
سیمرغ داروی عطارسیمرغ داروی عطار
یاس سپیدوشیاس سپیدوش
آریا فارمد پوششآریا فارمد پوشش
شرکت سرمایه گذاری صنایع مشارکتی طاهاشرکت سرمایه گذاری صنایع مشارکتی طاها
گروه فنی و مهندسی تیام ابتکار پارسیگروه فنی و مهندسی تیام ابتکار پارسی
کیمیاکالاکیمیاکالا
اشبال شیمیاشبال شیمی
مانا مقیاسمانا مقیاس
شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگشرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
یکتا فارمد توییکتا فارمد توی
البرز استیل پارس غدیرالبرز استیل پارس غدیر
سرزمین سبز بندپایانسرزمین سبز بندپایان
پایا فن یاخته البرزپایا فن یاخته البرز
آرسین سلامت فارمدآرسین سلامت فارمد
فن آوران البرز اندیشهفن آوران البرز اندیشه
صفرتاصد تجارت ایرانیانصفرتاصد تجارت ایرانیان
تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگادتولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایرانشرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
ونداطب یکتاونداطب یکتا
رادطب نوین زیست پایارادطب نوین زیست پایا
هنام فارمدهنام فارمد
شرکت پخش سراسری شفا پخش هیرکانشرکت پخش سراسری شفا پخش هیرکان
طب طبیعی سبز دیموندطب طبیعی سبز دیموند
پرگاس طب پاسارگادپرگاس طب پاسارگاد
شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژنشرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
محیط سازه پویش آزمامحیط سازه پویش آزما
ساویس صنعت آسیاساویس صنعت آسیا
ال بار تهرانال بار تهران
شرکت توسعه طب آدریان سلامتشرکت توسعه طب آدریان سلامت
ابراهیمابراهیم
مجتمع چاپ و نشر هودیس پارسمجتمع چاپ و نشر هودیس پارس
ماریلا صنعتماریلا صنعت
داروپوشداروپوش
جهان فارمد آریاجهان فارمد آریا
کارستان پیواژ نیازکارستان پیواژ نیاز
زیست فناوری پایاژنزیست فناوری پایاژن
شرکت راه کارهای علمی و صنعتی ساترشرکت راه کارهای علمی و صنعتی ساتر
آسا زیست فن آور تجهیزآسا زیست فن آور تجهیز
مکث بین المللمکث بین الملل
مهندسی تکین الکترونیک ویدامهندسی تکین الکترونیک ویدا
شرکت دانش بنیان عصر نانوشرکت دانش بنیان عصر نانو
بندار لوازم کارا رایابندار لوازم کارا رایا
نیما تهویه آرانیما تهویه آرا
نگین سلامت صبانگین سلامت صبا
پیشگامان تامین تجهیزات یاران قشمپیشگامان تامین تجهیزات یاران قشم
اکتووراکتوور
الکترو فارمد آذین گسترالکترو فارمد آذین گستر
بهین افزار ساز پویابهین افزار ساز پویا
گروه صنعتی هوایارگروه صنعتی هوایار
عمران سازان مهابعمران سازان مهاب
اوین دارواوین دارو
چاپ پویان پیشروچاپ پویان پیشرو
دیده بنیان پارسدیده بنیان پارس
سوپیشیسوپیشی
لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زندهلابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
پارمیس طب آزماپارمیس طب آزما
شرکت کیمیا دارو سپهرشرکت کیمیا دارو سپهر
شرکت لابراتوارهای سینا داروشرکت لابراتوارهای سینا دارو
کیان بهسام شیمیکیان بهسام شیمی
فریمان تجارت دیفریمان تجارت دی
نقش رنگ خجستگاننقش رنگ خجستگان
بانیان فارمدبانیان فارمد
مهندسی فروهر تیسفونمهندسی فروهر تیسفون
داروپلاستیک پارسداروپلاستیک پارس
فن آوری پیشرفته جهانفن آوری پیشرفته جهان
کارخانه صنعتی راسل شاهرخیکارخانه صنعتی راسل شاهرخی
ژینو طب پارسژینو طب پارس
صنایع اتاق تمیز بهارصنایع اتاق تمیز بهار
تریتا داروی آرتاتریتا داروی آرتا
فن آوریهای نوین دارویی اتیهفن آوریهای نوین دارویی اتیه
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروزشرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
پارس شیمی داروی میخک سیناپارس شیمی داروی میخک سینا
شرکت آیدانارشرکت آیدانار
داده پویاگران شاتانداده پویاگران شاتان
ایلیا پترو فارمد پارساایلیا پترو فارمد پارسا
حکیم تجارت سهندحکیم تجارت سهند
پوشینه توسعه کسریپوشینه توسعه کسری
شرح صدرشرح صدر
پلاسموژن سلامتپلاسموژن سلامت
گروه فنی ومهندسی پارت داروالوندگروه فنی ومهندسی پارت داروالوند
افشان نگار آریاافشان نگار آریا
مصون دارومصون دارو
دانش پژوهش فجردانش پژوهش فجر
بنیان سلامت کسریبنیان سلامت کسری
داروئی امرتات شیمیداروئی امرتات شیمی
آروین پژوهان نورآروین پژوهان نور
زاگرس دارو پارسیانزاگرس دارو پارسیان
بهینه فرآیند آزمابهینه فرآیند آزما
بهانساربهانسار
هوای ناب بارانهوای ناب باران
شرکت عامر تکاپوشرکت عامر تکاپو
فنی مهندسی طرسامفنی مهندسی طرسام
شیمیایی بهانشیمیایی بهان
توسعه داروسازی دانشتوسعه داروسازی دانش
گیاهان قائم داروگیاهان قائم دارو
مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللیمجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی
پارسیان زیست ایدهپارسیان زیست ایده
شفاگستران مهر رضاشفاگستران مهر رضا
فرآیند سازان مهابفرآیند سازان مهاب
شرکت داروسازی گنجینه عصاره طبیعتشرکت داروسازی گنجینه عصاره طبیعت
تولیدی پالانابتولیدی پالاناب
آذرین سیوند سهندآذرین سیوند سهند
دانش نوآوران ارگدانش نوآوران ارگ
پارسینه دیان طبپارسینه دیان طب
آریابارون توسآریابارون توس
داروسازان پنجم شهریور اشراقداروسازان پنجم شهریور اشراق
فن آزما گسترفن آزما گستر
آبساز فارمد ایرانیانآبساز فارمد ایرانیان
شرکت داروسازی سجاد دارو شرقشرکت داروسازی سجاد دارو شرق
ناوک داروناوک دارو
آماد پلاست فارمدآماد پلاست فارمد
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
همای دارو سلامتهمای دارو سلامت
شرکت سرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیانشرکت سرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان
ارمغان دیار داریوشارمغان دیار داریوش
شرکت فرآزما تحقیقشرکت فرآزما تحقیق
سازگرسازگر
صنایع شیمیایی و دارویی تبریزصنایع شیمیایی و دارویی تبریز
پردیس پلاست کویرپردیس پلاست کویر
تاک دشتتاک دشت
ویتاطب کوشاویتاطب کوشا
تجهیزات آزمایشگاهی مبناطیفتجهیزات آزمایشگاهی مبناطیف
فومن وشفومن وش
پرس قرص ایرانیانپرس قرص ایرانیان
فناوران  دارویی رشد پارسیانفناوران دارویی رشد پارسیان
آریو فارمد پیشروآریو فارمد پیشرو
تکوین آزمایش پارسهتکوین آزمایش پارسه
مایان گستر شیمی دیمایان گستر شیمی دی
شرکت کنترل توزین پندشرکت کنترل توزین پند
هواترازیکتای سپاهانهواترازیکتای سپاهان
سلامت اندیشان عرصه داروسلامت اندیشان عرصه دارو
سبز دارو جهانسبز دارو جهان
داروسازی سینافرآور اسپاداناداروسازی سینافرآور اسپادانا
شرکت مهندسی زیستی آروکوشرکت مهندسی زیستی آروکو
شرکت داروسازی گل داروشرکت داروسازی گل دارو
نیک آزما پارس البرزنیک آزما پارس البرز
کیمیاگر طوسکیمیاگر طوس
زیست تخمیرزیست تخمیر
هلدینگ دارویی بنیاد بهره وری و موقوفات آستان قدس رضویهلدینگ دارویی بنیاد بهره وری و موقوفات آستان قدس رضوی
فرژن پویش جمفرژن پویش جم
نانو كيمياي كوير يزدنانو كيمياي كوير يزد
آرتا دارو آداکآرتا دارو آداک
آروین کالا کیمیا البرزآروین کالا کیمیا البرز
مشاوران برگزیده نرم افزارمشاوران برگزیده نرم افزار
شرکت داروسازی دکتر عبیدیشرکت داروسازی دکتر عبیدی
شوکازیستشوکازیست
آرتا صنعت گاتاآرتا صنعت گاتا
شرکت پردیس عصاره ترشیزشرکت پردیس عصاره ترشیز
داروسازی رهاداروسازی رها
ویتان فارمدویتان فارمد
آترین شیمی مهرآترین شیمی مهر
صنعت آفرینان بزرگمهرصنعت آفرینان بزرگمهر
تجارت بین الملل خانه سازان مدرنتجارت بین الملل خانه سازان مدرن
توسن داروتوسن دارو
اتاق تمیز فرازکاویاناتاق تمیز فرازکاویان
تحقیقاتی تولیدی فرآورده های سلولزی صافی آرانتحقیقاتی تولیدی فرآورده های سلولزی صافی آران
تجهیزات ابزار دقیق آکوتجهیزات ابزار دقیق آکو
پارس بهروزان جمپارس بهروزان جم
صنایع نوآوران عصر تحولصنایع نوآوران عصر تحول
بانک سامانبانک سامان
بازرگانی صباحیبازرگانی صباحی
سیناراد کالاسیناراد کالا
شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)
شیمی دارویی نوترونشیمی دارویی نوترون
دارو افشان شایگاندارو افشان شایگان
آرمان شیمی سنجآرمان شیمی سنج
بهسان پارسیان صنعتبهسان پارسیان صنعت
آرمان زوفاآرمان زوفا
آرمان تدبیر صنعت ویراآرمان تدبیر صنعت ویرا
شرکت مهندسین مشاور آراد انرژی پویاشرکت مهندسین مشاور آراد انرژی پویا
شرکت داروسازی یاس داروشرکت داروسازی یاس دارو
راز دانش صنعتراز دانش صنعت
داروسازی کوثرداروسازی کوثر
داروسازی خوارزمیداروسازی خوارزمی
کیفیت پویان ارمغان توسکیفیت پویان ارمغان توس
هگمتان داروی غربهگمتان داروی غرب
شرکت رادین صنعت فراز پارسشرکت رادین صنعت فراز پارس
ارکان فلزارکان فلز
پایا ساخت و تولید میهنپایا ساخت و تولید میهن
درسا دارودرسا دارو
خوش شیمی تجارتخوش شیمی تجارت
درخشان صنعت ایساتیسدرخشان صنعت ایساتیس
تصمیم یاران پترو سپندار آتیهتصمیم یاران پترو سپندار آتیه
بهینه سازان فناوری گیتیبهینه سازان فناوری گیتی
تک ژن زیستتک ژن زیست
اندیشه سازان سلامت پارسیاناندیشه سازان سلامت پارسیان
فاطر الکترونیک ریزپردازفاطر الکترونیک ریزپرداز
مجتمع صنایع دینه ایرانمجتمع صنایع دینه ایران
گروه صنایع اکیاس وطنگروه صنایع اکیاس وطن