برنامه زمانی رویداد

برنامه زمانی رویداد
روز اول۱۸ مهر ۱۴۰۱
روز دوم۱۹ مهر ۱۴۰۱
روز سوم۲۰ مهر ۱۴۰۱
۰۹:۰۰۱۰:۰۰۱۱:۰۰۱۲:۰۰۱۳:۰۰۱۴:۰۰۱۵:۰۰۱۶:۰۰۱۷:۰۰۱۸:۰۰
مراسم افتتاحیه
۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰سالن همایش
قرعه‌کشی
۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰شبستان شرقی
تور دانشجویی بازدید از غرفه‌های ایران فارما
۱۰:۳۰ - ۱۳:۳۰شبستان اصلی
کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی ایران فارما
۱۰:۳۰ - ۱۷:۳۰سالن همایش
تور بازدید هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی از ایران فارما
۱۱:۰۰ - ۱۴:۳۰شبستان اصلی