مشارکت‌کنندگان رویداد

آبساز فارمد ایرانیانآبساز فارمد ایرانیان
آدلی استیل نیرواناآدلی استیل نیروانا
آراد انرژی پویا پارسآراد انرژی پویا پارس
آراددرمان فرازآراددرمان فراز
آرتا دارو آداکآرتا دارو آداک
آرتا کار نیوسادآرتا کار نیوساد
آرسین سلامت فارمدآرسین سلامت فارمد
آرکا داروی شرقآرکا داروی شرق
آرمان زوفاآرمان زوفا
آرمان شیمی سنجآرمان شیمی سنج
آروین بنیان تجهیز شیمیآروین بنیان تجهیز شیمی
آروین پژوهان نورآروین پژوهان نور
آروین کالا کیمیا البرزآروین کالا کیمیا البرز
آریاتیناژنآریاتیناژن
آرین تجهیز آزماآرین تجهیز آزما
آرین سلامت سیناآرین سلامت سینا
آریو ماهر تجارت کیمیاآریو ماهر تجارت کیمیا
آسا دارو طوسآسا دارو طوس
آسا زیست فن آور تجهیزآسا زیست فن آور تجهیز
آشناتک تجهیزات اتاق تمیزآشناتک تجهیزات اتاق تمیز
آماد پلاست فارمدآماد پلاست فارمد
آنزان طب آزماآنزان طب آزما
آوان بهمن شیمیآوان بهمن شیمی
ابتکار صنعت پائیزانابتکار صنعت پائیزان
ابزار طب پویاابزار طب پویا
اتاق تمیز فراز کاویاناتاق تمیز فراز کاویان
ارمغان دیار داریوشارمغان دیار داریوش
اروند دژ پارساروند دژ پارس
افشان نگار آریاافشان نگار آریا
امید تجارت نامدار پاسارگادامید تجارت نامدار پاسارگاد
اوین دارواوین دارو
باریج اسانسباریج اسانس
بازرگانی صباحیبازرگانی صباحی
بازرگانی و بین المللی آرکا فیدار ماشینبازرگانی و بین المللی آرکا فیدار ماشین
بانیان فارمدبانیان فارمد
بهان ساربهان سار
بهپوفناوری نوینبهپوفناوری نوین
بهتا دارو آفرینشبهتا دارو آفرینش
بهینه پوشش جمبهینه پوشش جم
بهینه سازان فناوری توسعه سلامت اسپادانابهینه سازان فناوری توسعه سلامت اسپادانا
پارس پاد (دانش بنیان)پارس پاد (دانش بنیان)
پارس ژن پژوه ایرانیانپارس ژن پژوه ایرانیان
پارس کرونپارس کرون
پارسیان زیست ایدهپارسیان زیست ایده
پاس آداکپاس آداک
پردازش تصویر رایانپردازش تصویر رایان
پردیس پلاست کویرپردیس پلاست کویر
پردیس دارو طبپردیس دارو طب
پردیس عصاره ترشیزپردیس عصاره ترشیز
پل آسمانی ایرانیانپل آسمانی ایرانیان
پورسیناپورسینا
پوشینه توسعه کسریپوشینه توسعه کسری
تحقیقاتی تولیدی فرآورده‌های سلولزی صافی آرانتحقیقاتی تولیدی فرآورده‌های سلولزی صافی آران
تدارکات پیشرفته تک فارمد آسیاتدارکات پیشرفته تک فارمد آسیا
تدبیر اندیشان تاجتدبیر اندیشان تاج
ترناسیستمترناسیستم
تصمیم یاران پترو سپندار آتیهتصمیم یاران پترو سپندار آتیه
تعاونی صنایع مکمل غذایی و دارویی آریا بصیرتتعاونی صنایع مکمل غذایی و دارویی آریا بصیرت
تکوین آزمایش پارسهتکوین آزمایش پارسه
توسعه صنایع دیزلی مبناتوسعه صنایع دیزلی مبنا
توسن داروتوسن دارو
تولیدی بهداشت کارتولیدی بهداشت کار
تولیدی پالانابتولیدی پالاناب
تولیدی دماوند داروتولیدی دماوند دارو
چاپ پویان پیشروچاپ پویان پیشرو
چاپ کيان مهرچاپ کيان مهر
حکیم گستر شیمیحکیم گستر شیمی
حکیمان طبحکیمان طب
خدمات شیمیایی نوین شیمیارخدمات شیمیایی نوین شیمیار
داروسازان سانافارمدداروسازان سانافارمد
داروسازی ادیب اکسیرداروسازی ادیب اکسیر
داروسازی تهران شیمیداروسازی تهران شیمی
داروسازی ثامنداروسازی ثامن
داروسازی سامی سازداروسازی سامی ساز
داروسازی سهاداروسازی سها
داروسازی گل داروداروسازی گل دارو
داروسازی نوآوران شاهرودداروسازی نوآوران شاهرود
داروسازی هما فارمدداروسازی هما فارمد
داروگان پیلاسداروگان پیلاس
دانش آزمای نوین باختردانش آزمای نوین باختر
دانش پژوهان طیف آزمادانش پژوهان طیف آزما
دانش پژوهش فجردانش پژوهش فجر
دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برددانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد
دانش کیمیا فارمددانش کیمیا فارمد
دایاژن فارمددایاژن فارمد
درخشان طب سعادتدرخشان طب سعادت
درسا دارودرسا دارو
درمان یابدرمان یاب
دیده بنیاندیده بنیان
رادان صنعت آریارادان صنعت آریا
راز دانش صنعتراز دانش صنعت
راه‌کارهای علمی و صنعتی ساترراه‌کارهای علمی و صنعتی ساتر
رایمند طیف واریان البرزرایمند طیف واریان البرز
زیست برگ پلیمرزیست برگ پلیمر
زیست تخمیرزیست تخمیر
زیست فناور افراژنزیست فناور افراژن
سام پارس اکسیرسام پارس اکسیر
ساویس صنعت آسیاساویس صنعت آسیا
سایه گستران سلامت ایرانیانسایه گستران سلامت ایرانیان
سرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیانسرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان
سلامت صنعت بوعلیسلامت صنعت بوعلی
سه نیک آفرید هودادسه نیک آفرید هوداد
سینا پیشگام دارو نوینسینا پیشگام دارو نوین
سیناراد کالاسیناراد کالا
سیوان صنعت بارثاواسیوان صنعت بارثاوا
سیوان نانو داروسیوان نانو دارو
شرح صدرشرح صدر
شرکت پرهام تجارت سیناشرکت پرهام تجارت سینا
شرکت دانش بنیان عصر نانوشرکت دانش بنیان عصر نانو
شیمی پژوهشیمی پژوه
صفرتاصد تجارت ایرانیانصفرتاصد تجارت ایرانیان
صنایع بسته‌بندی داروپات شرقصنایع بسته‌بندی داروپات شرق
صنایع شیمیایی و دارویی تبریزصنایع شیمیایی و دارویی تبریز
صنایع نوآوران عصر تحولصنایع نوآوران عصر تحول
طرح و ساخت ماشین‌آلات داروسازی وارشطرح و ساخت ماشین‌آلات داروسازی وارش
عمارت سازان پایش آیندگانعمارت سازان پایش آیندگان
فارماشیمیفارماشیمی
فرآزما تحقیقفرآزما تحقیق
فراز تهویه البرزفراز تهویه البرز
فرژن پویش جمفرژن پویش جم
فرنام صنعت پاکسافرنام صنعت پاکسا
فن آزما گسترفن آزما گستر
فن آوران ميکروبشناسی راينفن آوران ميکروبشناسی راين
فناوران دارویی آرشانفناوران دارویی آرشان
فناوران دارویی رشد پارسیانفناوران دارویی رشد پارسیان
فنی مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیشفنی مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش
فومن وشفومن وش
کارآورد تجارت پویاکارآورد تجارت پویا
کارستان پیواژ نیازکارستان پیواژ نیاز
کارن تجارت بهینکارن تجارت بهین
کاسپین جم آزماکاسپین جم آزما
کیاژل پلیمرکیاژل پلیمر
کیان بهسام شیمیکیان بهسام شیمی
کیمیا الکل زنجانکیمیا الکل زنجان
کیمیا کالاکیمیا کالا
گروه بازرگانی توسکای خراسانگروه بازرگانی توسکای خراسان
گروه صنایع اکیاس وطنگروه صنایع اکیاس وطن
گیاهان قائم داروگیاهان قائم دارو
لابراتوارهای طبیعت زندهلابراتوارهای طبیعت زنده
لابراتورهای شهر دارولابراتورهای شهر دارو
لنگران سیر توسلنگران سیر توس
لیروکلیروک
مانا نوین آرمانیمانا نوین آرمانی
مجتمع صنایع دینه ایرانمجتمع صنایع دینه ایران
محیط سازه پویش آزمامحیط سازه پویش آزما
مدیران بازرگانی قویدلمدیران بازرگانی قویدل
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مصون دارومصون دارو
مکس تجارت فارمدمکس تجارت فارمد
مهبان شیمیمهبان شیمی
مهندسی آریانا کلین صنعتمهندسی آریانا کلین صنعت
مهندسی تکین الکترونیک ویدامهندسی تکین الکترونیک ویدا
میخک فارمدمیخک فارمد
نامورفرازدانش ابزارنامورفرازدانش ابزار
نانو دارو پژوهان پردیسنانو دارو پژوهان پردیس
نفس زیست فارمدنفس زیست فارمد
نگین سلامت صبانگین سلامت صبا
نوآوران دارویی کیمیانوآوران دارویی کیمیا
نوآوری زیستی گویانوآوری زیستی گویا
نور صنعت تجهیز فردوسنور صنعت تجهیز فردوس
نیک آزما پارس البرزنیک آزما پارس البرز
نیک سان دارونیک سان دارو
نیکان طب کیمیانیکان طب کیمیا
نیکی جی ام بی اچنیکی جی ام بی اچ
نیما تهویه آرانیما تهویه آرا
هگمتان داروی غربهگمتان داروی غرب
هوا ابزار تهرانهوا ابزار تهران
هوای ناب بارانهوای ناب باران
هونام صنعت زرینهونام صنعت زرین
هیژا داروهیژا دارو
وصال گشت رهاموصال گشت رهام
وندا طب یکتاوندا طب یکتا
ویرا تجهیز اسپاداناویرا تجهیز اسپادانا