مشارکت‌کنندگان رویداد

آذرین سیوند سهندآذرین سیوند سهند
آرمان شیمی سنجآرمان شیمی سنج
آریا فارمد پوششآریا فارمد پوشش
آریاتیناژنآریاتیناژن
آریو فارمد پیشروآریو فارمد پیشرو
آسا دارو طوسآسا دارو طوس
آسان آسای آرمان آریاآسان آسای آرمان آریا
آماد پلاست فارمدآماد پلاست فارمد
آنزان طب آزماآنزان طب آزما
اتاق تمیز فراز کاویاناتاق تمیز فراز کاویان
استیل پایتخت آرویناستیل پایتخت آروین
اوین دارواوین دارو
بازرگانی صباحیبازرگانی صباحی
بانیان فارمدبانیان فارمد
بهانساربهانسار
بهسان پارسیان صنعتبهسان پارسیان صنعت
بهینه پوشش جمبهینه پوشش جم
پارس بهروزان جمپارس بهروزان جم
پارس شیمی داروی میخک سیناپارس شیمی داروی میخک سینا
پاسارگاد سرای آرمانپاسارگاد سرای آرمان
پاک پرنیان هوشمند ستاکپاک پرنیان هوشمند ستاک
پردیس پلاست کویرپردیس پلاست کویر
پردیس دارو طبپردیس دارو طب
پلاسموژن سلامتپلاسموژن سلامت
پوشینه توسعه کسریپوشینه توسعه کسری
پیام فناوران هزارهپیام فناوران هزاره
تحقیقاتی تولیدی فرآورده های سلولزی صافی آرانتحقیقاتی تولیدی فرآورده های سلولزی صافی آران
تریتا داروی آرتاتریتا داروی آرتا
توسن داروتوسن دارو
ثمین دارو ایرانیانثمین دارو ایرانیان
خوش شیمی تجارتخوش شیمی تجارت
داروپوشداروپوش
داروسازان پنجم شهریور اشراقداروسازان پنجم شهریور اشراق
داروسازی خوارزمیداروسازی خوارزمی
داروسازی سهاداروسازی سها
دانش پژوهش فجردانش پژوهش فجر
دانش نوآوران ارگدانش نوآوران ارگ
دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران
درمان گستر رناپدرمان گستر رناپ
درمان یابدرمان یاب
دیده بنیاندیده بنیان
زاگرس دارو پارسیانزاگرس دارو پارسیان
زیست دارو دانشزیست دارو دانش
سام پارس اکسیرسام پارس اکسیر
سنابل داروسنابل دارو
سیمرغ داروی عطارسیمرغ داروی عطار
سیناراد کالاسیناراد کالا
شرح صدرشرح صدر
شركت داروسازي امينشركت داروسازي امين
شرکت پخش مکمل کارنشرکت پخش مکمل کارن
شرکت پرشیا تجهیزشرکت پرشیا تجهیز
شرکت تسکین گستر فارمدشرکت تسکین گستر فارمد
شرکت چاپ و طرح پیام رسان فردا ایرانیانشرکت چاپ و طرح پیام رسان فردا ایرانیان
شرکت داروسازی ادیب اکسیرشرکت داروسازی ادیب اکسیر
شرکت داروسازی تهران شیمیشرکت داروسازی تهران شیمی
شرکت داروسازی دکتر عبیدیشرکت داروسازی دکتر عبیدی
شرکت داروسازی گل داروشرکت داروسازی گل دارو
شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگشرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
شرکت سرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیانشرکت سرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروزشرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شرکت فرآزما تحقیقشرکت فرآزما تحقیق
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایرانشرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
شرکت کیمیا دارو سپهرشرکت کیمیا دارو سپهر
شرکت لابراتوارهای سینا داروشرکت لابراتوارهای سینا دارو
شرکت مهندسی پترونیک صنعتشرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسین مشاور آراد انرژی پویاشرکت مهندسین مشاور آراد انرژی پویا
شوکازیستشوکازیست
شیمی دارویی نوترونشیمی دارویی نوترون
صنایع اتاق تمیز بهارصنایع اتاق تمیز بهار
صنایع شیمیایی و دارویی تبریزصنایع شیمیایی و دارویی تبریز
صنایع نوآوران عصر تحولصنایع نوآوران عصر تحول
عمارت سازان پایش آیندگانعمارت سازان پایش آیندگان
عمران سازان مهابعمران سازان مهاب
فاطر الکترونیک ریزپردازفاطر الکترونیک ریزپرداز
فرآیند سازان مهابفرآیند سازان مهاب
فن آوران صادق اسپادانافن آوران صادق اسپادانا
فناوران  دارویی رشد پارسیانفناوران دارویی رشد پارسیان
کاج الکترونیککاج الکترونیک
کاسپین جم آزماکاسپین جم آزما
کیان بهسام شیمیکیان بهسام شیمی
کیمیا سیستم نام ورکیمیا سیستم نام ور
گروه تولیدی و بازرگانی آسه تجارت آسیاگروه تولیدی و بازرگانی آسه تجارت آسیا
گروه داروئی اکسیر هیرادگروه داروئی اکسیر هیراد
گروه صنایع اکیاس وطنگروه صنایع اکیاس وطن
گروه فنی و مهندسی پارت دارو الوندگروه فنی و مهندسی پارت دارو الوند
گیاهان قائم داروگیاهان قائم دارو
لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زندهلابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمانمجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمان
مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللیمجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی
محیط سازه پویش آزمامحیط سازه پویش آزما
مصون دارومصون دارو
مطبوع عمرانمطبوع عمران
مکس تجارت فارمدمکس تجارت فارمد
مکمل سلامت فارمدمکمل سلامت فارمد
مهام آزما فارمد بین المللمهام آزما فارمد بین الملل
مهندسی تکین الکترونیک ویدامهندسی تکین الکترونیک ویدا
موسسه بین المللی علوم نوبنیادایرانیانموسسه بین المللی علوم نوبنیادایرانیان
موسسه تحقیقاتی و آموزشی نورموسسه تحقیقاتی و آموزشی نور
نانو فن شفقنانو فن شفق
نانو كيمياي كوير يزدنانو كيمياي كوير يزد
هگمتان داروی غربهگمتان داروی غرب
هوای ناب بارانهوای ناب باران
هیژا داروهیژا دارو