حامیان رویداد

حامیان رویداد
پلاتینیوم
ویتان فارمدویتان فارمد
هلدینگ دارویی بنیاد بهره وری و موقوفات آستان قدس رضویهلدینگ دارویی بنیاد بهره وری و موقوفات آستان قدس رضوی
مایان گستر شیمی دیمایان گستر شیمی دی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
شفاگستران مهر رضاشفاگستران مهر رضا
پارس شیمی داروی میخک سیناپارس شیمی داروی میخک سینا
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروزشرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شرکت داروسازی دکتر عبیدیشرکت داروسازی دکتر عبیدی
تریتا داروی آرتاتریتا داروی آرتا
اکتووراکتوور
شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژنشرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
مصون دارومصون دارو
شرکت داروسازی تهران شیمیشرکت داروسازی تهران شیمی
تجهیزات اتاق تمیز آشناتکتجهیزات اتاق تمیز آشناتک
گروه دارویی برکتگروه دارویی برکت
نوونوردیسک پارسنوونوردیسک پارس
شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگشرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
طلایی
دارو افشان شایگاندارو افشان شایگان
صنایع شیمیایی و دارویی تبریزصنایع شیمیایی و دارویی تبریز
شرکت داروسازی گل داروشرکت داروسازی گل دارو
شرکت پردیس عصاره ترشیزشرکت پردیس عصاره ترشیز
فناوران  دارویی رشد پارسیانفناوران دارویی رشد پارسیان
فومن وشفومن وش
شرکت لابراتوارهای سینا داروشرکت لابراتوارهای سینا دارو
دیده بنیان پارسدیده بنیان پارس
خوش شیمی تجارتخوش شیمی تجارت
زاگرس دارو پارسیانزاگرس دارو پارسیان
نیک آسا فارمدنیک آسا فارمد